Battle of the Maroons

Ananda vs Nalanda

67th Battle of the Maroons

Ananda Captain

Bhathiya Perera

R Premadasa Stadium

March 16th and 17th of 1996

The 67th battle of the maroons ended in a draw.

Nalanda Captain

Tharanga Dhammika

Ananda Team

Seated (left to right)
Mr.M.R.Ratnayake(M.I.C), A.Gunawardana, Mr.Anuruddha Polonnowita(Coach), Bathiya Perera(Captain), Mr.A.P.Damunupola (Principal), S. Janaka(V. Captain), Mr.Kulasiri de Zoysa (P.O.G), I. Konara, T.Samaraweera

Standing (left to right)
S.Perera, C. Udawatta , M.Dissanayaka , R. Ranasinghe , C.Dharmapala , S.Dharmasena , D. Nakandala , S. Rupasinghe , C.Abeywickrama , G.Pathirana, L.Chathuranga, R. Basnayaka

Nalanda Team

Seated (left to right)
Mr.Jayantha Seneviratne(Coach),Shanuka Dissanayake, Mahela Jayawardena , Tharanga Dhammika (Captain]), Mr.Edward Ranasinghe (Principal), Ramesh Handunetti(V. Captain),Shantha Kalavitigoda,Mr. A. T.Nugegoda (M.I.C)

Standing (left to right)
Osanda Buddhika, Anjana Prabhath, Lasantha Perera, Niranjan Manikkage, Dhanushka Fernando, Janaka Ramachandra , Anuruddha Rambukwella, Sanjaya Rodrigo, Sriyan Silva, Sivali Dissanayake.